ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും ഇനി നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ സംരക്ഷിക്കാം.

August 1, 2023
88
Views

ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും ഇനി പരിപൂർണമായി നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ സംരക്ഷിക്കാം.

അതും 20 വർഷം വറന്റിയിൽ, വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി പാരമ്പര്യവുമായി…!!

നിങ്ങളുടെ വീടിനും ഇലക്ടിക് & ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഇനി ഇടിമിന്നൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാം.

20 വർഷം വറന്റിയിൽ, ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണത്തിനും, സർജ്സംരക്ഷണത്തിനും
GROUNDING & BONDING സൊല്യൂഷൻസും ഇനി കേരളത്തിലെവിടെയും
സൈറ്റ് വിസിറ്റിംഗ് ചെയ്ത്, മികച്ച എഞ്ചിനീയറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ലേബർമാരെ കൊണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു തരുന്നു.

ഈ മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം, ഓൺ സൈറ്റ് സർവീസ്.

ഇവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ബന്ധപെടാം…!!

TRAVANCROE ELECTRONICS & MANAGEMENT SERVICE.
വാട്സ്ആപ്പ് 👇
https://wa.me/919895580969
ഫോൺ
98955 80969

Article Categories:
Latest Updates · Product

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here