ട്രസ് അടിച്ചു കാർപോർച് ചെയ്യുന്ന കാലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവനാണ് താരം

August 1, 2023
99
Views

ഗള്ഫ് ലുക്ക്‌ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലും…!!

ന്റെ ചേട്ടാ… ട്രസ് അടിച്ചു കാർപോർച് ചെയ്യുന്ന കാലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു….!!
ഇപ്പോൾ ഇവനാണ് താരം…..!!

10 വർഷം വാറന്റിയിൽ, ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഉള്ള, ഫെറാരി മെറ്റിരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് റ്റാറ്റായുടെ പൈപ്പ് വച്ചു ഫിനിഷിങ് ചെയ്തു തരുന്നു….!!!
നാളികേരം വീണാൽ പോലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല…!!

ഷീറ്റിന് മുകളിൽ കേറി നടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
മൈന്റൻസ് ഫ്രീ & വാഷബിൾ ആണ്….!

ഇവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, നേരിട്ട് തന്നെ ബന്ധപെടാം…!!

Tensteel
all kerala
വാട്സ്ആപ്പ്
https://wa.me/919496839359
ഫോൺ
9961459359

Article Categories:
Latest Updates · Product

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here