ഇപ്പോഴത്തെ ട്രന്റിങ്ങ് ടെക്സ്ചർ വർക്ക്‌ പരിചയപെട്ടാലോ!

August 1, 2023
106
Views

ഇനി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ…!!
നിങ്ങളുടെ ചുമരുകൾ ടെക്സ്ചർ വർക്കുകളിലൂടെ രാജകീയമാക്കാം…..!!

ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെന്റിങ്ങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി….!!
റോയൽടെക്സ്‌….!!

ചുമരുകളിൽ വിസ്മയം തീർക്കാൻ….!! കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്….!!
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറാണ്….!! നിങ്ങൾക്കായി….!!

റിയോഗ സിമെന്റ്‌ ടെക്സ്ചർ ഫിനിഷിങ്ങ്…!!
ഫൈനോർ സ്റ്റുക്കോ മാർമ്പിൾ ടെക്സ്ചർ ഫിനിഷിങ്ങ്….!!
നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ഫിനിഷിങ്ങ്….!!
ഗ്ലിറ്റെർ സ്റ്റോൺ ഫിനിഷിങ്ങ്…..!!
R crete കോൺക്രിറ്റ് ടെക്സ്ചർ ഫിനിഷിങ്ങ്……!!
സ്റ്റുക്കൂ മെറ്റാലിക് സ്മോക്ക് ടെക്സ്ചർ ഫിനിഷിങ്ങ്….!!
ടെക്സ്ചേഡ് വാൾ ഫിനിഷിങ്ങ്……!!

അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം…..!!
ഭംഗിയാർന്ന ഫിനിഷിങ്ങ്….!! ഇനി നിങ്ങളുടെ ചുമരുകൾ……!! രാജകീയമാക്കാം…..!!

ഇവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ബന്ധപെടാം…!!

ROYALTEX
TEXTURES & PAINTS
വാട്സ്ആപ്പ് 👇
https://wa.me/919387080007
ഫോൺ
9387080007
9747210007
9961547000

Article Categories:
Latest Updates · Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here